top of page

Настоящият Етичен кодекс на служителите на ПГТ „Алеко Константинов”, гр. Банкя,  се създава съгласно чл.175 от ЗПУО и е съобразен с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното иучилищното образование / 28.12.2017 г.

Етичният кодекс представлява ценностите, принципите и стандартите за етично поведение на педагогическия, непедагогическия персонал и работниците в училището във взаимоотношенията им с учениците, с колегите от същата, сходни или различни професионални области, с училищната институция, към която принадлежат, с професията, която упражняват и с обществото като цяло.

 

bottom of page