top of page

ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

Заявление за издаване на дубликат за

завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

bottom of page