ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

12.02            Патронен празник

2020 г.              на училището 

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

02.06.  Ден на Ботев и на загинайте за

2020 г.       свободата на България

 

24.05      Ден на българска просвета и

2020 г.                   култура

 

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители,

 

        Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-41145/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомявам, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива :

безплатна телефонна линия с номер :  0877 183 133

 

за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

 

      Приложено предоставяме график за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатната телефонна линия.

 

      Ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал на ПГ по труризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя, могат да се обръщат за психологическа подкрепа и към училищния психолог Людмила Лилова, на тел. 0886 74 35 25 или e-mail: lila_lus@abv.bg.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 05.12. 2021 г.

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ от 24.11.2021 г.

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

              В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4465/17.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 957 - ПВР ОТ 16.11 2021г. НА ЦИК ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР НА 21.11.2021 Г. НА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                             21.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                     НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

           В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4003/01.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И УКАЗ №245 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

15.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

             В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ  МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА ЗАПОВЕД,  СЧИТАНО ОТ 21.10.2021г. (ЧЕТВЪРТЪК)  ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. БАНКЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС.

             УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ НА MICROSOFT TEAMS И SHKOLO.BG.

                                                                                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 05.10. 2021 г.

НАСОКИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

Учениците от IXб клас са в карантина от 20.09.2021г. до 30.09.2021г. Обучението на карантинираните ученици за периода на карантина ще се извърши от разстояние в електронна среда синхронно в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание и часови график за I-ви учебен срок на уч. 2021-2022г.

 

                                                                                  От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за откриване на учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителски срещи за учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителите на учениците от VIII клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПИСЪК

на приетите ученици в XI клас

допълнителен държавен план - прием 

на първи етап на класиране за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК

на приетите ученици в XI клас

допълнителен държавен план - прием 

на втори етап на класиране за учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 30.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛИСТНИЦИ

Със заповед на директора на ПГ по туризъм " Алеко Константинов" - гр. Банкя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уважаеми ученици, учители и родители,

 

 

Със заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. като се допускат следните изключения:

 

  •  На  05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

  •  От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;

  •  От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.

 

Обучението на учениците, за които присъственият образователен процес е преустановен ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за празнични и неучебни дни.

 

Светли и благословени празници!

От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И УЧИТЕЛИ!

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ  МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕД № РД01-173/18.03.2021г. И ЗАПОВЕД № РД09-748/19.03.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР.БАНКЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС, СЧИТАНО ОТ 22.03.2021г. ДО 31.03.2021г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ НА MICROSOFT TEAMS И SHKOLO.BG.

                                       От ръководството

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.като се допускат следните изключения:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;

  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Със заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. министърът на образованието и науката 

определя в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

От ръководството

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно:  Свободните места за ученици в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-09-3457 от 26.11.2020 г. министъра на образованието и науката удължава периода на обучение от разстояние в електронна среда от 30 ноември до 21 декември 2020 г. включително.

От ръководството

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Софийският оперативен щаб реши въведеното обучение в електронна среда от разстояние да продължи до 27 ноември включително за учениците от VIII до XII клас.

Остава в сила и забраната за посещения на големи търговски обекти – молове – на лица под 18-годишна възраст.

Продължават проверките на СДВР, ЦГМ, Общинска полиция и Столичния инспекторат за спазване на мерките в градския транспорт и търговските обекти.

От ръководството

               заповед на Столична РЗИ 

                   X РД-01-758/ 07.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И УЧИТЕЛИ!

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ЕПИДЕМИЧНАТА СЪТУАЦИЯ

Информация за родителите на децата и учениците

в ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – гр.Банкя

СЪОБЩЕНИЕ

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

ОУ лого.jpg
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg