П  Р А  В  И  Л  Н  И  К

ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Документи

ПРАВИЛНИК  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”-ГР.БАНКЯ

за учебната 2019 / 2020 година

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”-ГР.БАНКЯ

за учебната 2019 / 2020 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" - ГР.БАНКЯ

ПРОГРАМА ЗА РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

                                СТРАТЕГИЯ                                                     ЕТИЧЕН КОДЕКС