СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици
в ПГ по туризъм - Банкя
за учебната 2019/2020 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ